Minkälaisissa asioissa ja tilanteissa ulkosuomalaiset tarvitsevat ja haluavat käyttää etälakipalveluita?

Kuvituskuva-pienin-MicrosoftTeams-image-14-002.png

Kyselytutkimuksesta pähkinänkuoressa

Syksyllä 2021 Psyjuridica lähestyi Suomi-Seuran jäseniä kyselytutkimuksella selvittääkseen, minkälaisia lakipalveluita ulkomailla asuvat suomalaiset kohdennetusti mahdollisesti tarvitsevat ja toivovat.  Tarkoituksena erityisesti oli selvittää ulkosuomalaisten kiinnostusta etälakipalveluita kohtaan ja minkälaisissa asioissa ulkosuomalaiset olisivat halukkaita käyttämään etälakipalveluita.

Ensinnäkin iso kiitos jokaiselle, joka käytti aikaansa vastaamalla kyselyymme! Kiitokset kuuluvat myös Suomi-Seuralle, joka auttoi meitä kyselyn jakamisessa omissa tiedotusforumeissaan. Tässä blogissa kerromme kyselyn keskeiset tulokset ja havaintomme.

Olimme erityisen ilahtuneita, että kyselyyn vastattiin ympäri maailmaa ja saimme vastauksia lähes joka mantereelta. Vastauksien antajat paikantuivat suurimmalta osin Eurooppaan ja jopa 86 % vastaajista oli Euroopasta. Iloksemme kyselyyn vastasi myös eri ikäisiä henkilöitä, vaikkakin painopiste selvästikin oli enemmän keski-ikäisissä vastaajissa. Vastaajista 2,4 % kuului ikäryhmään 18-24-vuotiaat, 38,1 % ikäryhmään 40-54-vuotiaat, 40,5 % ikäryhmään 55-69-vuotiaat ja vähintään 70-vuotiaden ryhmään 16,7 %. Kyselyyn ei vastannut yhtään ikäryhmästä 25-39-vuotiaat. Yksi vastaaja ei halunnut ilmoittaa ikäänsä. Kysely tavoitti parhaiten sellaisia henkilöitä, joilla oli ollut aiemmin juridiikan kanssa tekemistä ja suurin osa vastaajista olivat käyttäneet lakipalveluita ulkomailla asuessaan (66,7 % vastaajista). Tämä on luonnollista, että kyselyyn oli helpompi vastata silloin, kun pystyi kuvittelemaan käyttävänsä lakipalveluita.

Keskeisimmät tulokset ja havainnot

Tutkimuksen keskeistä antia Psyjuridicalle oli, että kyselyyn vastaajat suhtautuivat etäpalveluiden käyttämiseen erittäin myönteisesti, vaikka osa vastaajista eivät pitäneet kaikissa tapauksissa suomalaisen lakitoimiston mahdollisuutta auttaa kovin todennäköisenä. Näin varmaan onkin, jos kyse on asiasta, jonka sääntely on pitkälti kiinni vieraan valtion lainsäädännön soveltamisesta.

Vastausten perusteella voidaan päätellä, että kysyntää palveluille olisi etenkin etäyhteyksillä toteuttaen. Palvelun luontevuuteen etäyhteyksin ei lähtökohtaisesti sisälly ongelmia suurimman osan vastaajien mielestä. Vastaajista 65 % oli sitä mieltä, että kokee videoneuvottelut erittäin luontevaksi tavaksi hoitaa lakiasioita. Erityisesti suomalaisen lakitoimiston palveluntarjonnassa ulkosuomalaisia kiinnostivat juttutyypit, joilla on liityntä Suomeen esimerkiksi kiinteistöihin ja asuintoihin liittyvät asiat tai Suomessa olevat perunkirjoitukset, perinnönjaot.

Psyjuridica yhdistää työskentelyssään oikeudellisen osaamisen psykologiseen osaamiseen. Tällaista palvelukonseptia ei tietääksemme ole muualla Euroopassa. Suomessa asioivat asiakkaamme hakeutuvat erityisesti huoltoriidoissa asiakkaaksemme kyseisen osaamisen takia. Tätä osaamista haluamme tarjota myös ulkosuomalaisille, jotka todennäköisesti tarvitsisivat sitä vastaavan tyyppisissä tilanteissa kuin Suomessa asuvat asiakkaamme. Ulkosuomalaiset, joilla on ollut eroon liittyviä huoltajuusongelmia, ovat kääntyneet puoleemme esimerkiksi sen tyyppisissä kysymyksissä, jotka ovat koskeneet pohdintaa Suomeen palaamisesta lapsen kanssa tai miten rakentaa yhteistä vanhemmuutta kahdessa eri valtiossa. Esimerkiksi tapaamisoikeutta koskevan sopimuksen laatiminen on eri tavalla haastavaa, kuin tilanteessa, jossa molemmat vanhemmat asuvat samassa maassa saatikka samalla paikkakunnalla. Erotilanteen ollessa käsillä monet ulkosuomalaiset asiakkaamme ovat kokeneet tilanteen erityisen raskaana, koska ovat kokeneet jääneensä yksin tilanteessa. Etenkin ne asiakkaat, joilla on ollut kaipuu takaisin Suomeen, ovat kokeneet suomalaisen lakiasiaintoimistoon puoleen kääntymisen tarpeellisena.

Kyselytutkimuksen perusteella Psyjuridicassa tulemme kiinnittämään erityistä huomiota ulkosuomalaisille suunnattuun palveluvalikoimaamme. Samalla haluamme viestiä, minkälaisissa asioissa suomalainen lakitoimisto voi auttaa ulkomailla asuvia suomalaisia.

Kirjoittaja:

Pieni-Saara_02_LoRes-002.jpg

Saara Ylisaukko-oja, juristi PsyJuridica Oy ja väitöskirjatutkija